Διαδικασία χορήγησης χημειοθεραπείας

Ματραλής Δημήτριος, DVM, PhD, ΕSAVS  Oncology, Vets4life, ΠΙΚΕΡΜΙ